TOLL FREE NUMBER: 1800-34567-58

Counsellors [ 2143 ]

S.N. Counsellor Programme Study Centre
31 Mr. Ratnamanjari Sahu BAHI 0204(Jaleswar Womens College, Jaleswar)
32 Mr. Dillip Kumar Ghosh BAHI, MAHI 0204(Jaleswar Womens College, Jaleswar)
33 Ms. Deeptimayee Sathua BAHI 0204(Jaleswar Womens College, Jaleswar)
34 Mr. Chandra Sekhar Giri BAPS, MAPS 0204(Jaleswar Womens College, Jaleswar)
35 Dr. Dayanidhi Pradhan BAEG, MAEG 0204(Jaleswar Womens College, Jaleswar)
36 Mr. Prasanta Kumar Pariksha BAPS, MAPS 2203(Mahila Mahavidyalaya, Rairangpur)
37 Mr. Kanhu Charan Nayak BAPS, MAPS 2203(Mahila Mahavidyalaya, Rairangpur)
38 Mr. Rajesh Kumar Ram BAPS 2203(Mahila Mahavidyalaya, Rairangpur)
39 Mr. Janak Kumar Giri BAOD, MAOD 2203(Mahila Mahavidyalaya, Rairangpur)
40 Mr. Rajendra Mandal BAOD, MAOD 2203(Mahila Mahavidyalaya, Rairangpur)
41 Mr. Digambar Giri BAOD, MAOD 2203(Mahila Mahavidyalaya, Rairangpur)
42 Mr. Rajib Kumar Pal 2203(Mahila Mahavidyalaya, Rairangpur)
43 Mr. Bijaya Kumar Ram BAEG, MAEG 2203(Mahila Mahavidyalaya, Rairangpur)
44 Dr. Susanta Kumar Dash BAPS, MAPS 1602(Adivasi College, Balliguda)
45 Mr. Reeta Kumaryi Satapathy BAHI, MAHI 1003(Hill Top Degree College, Mohana)
46 Mr. Akshaya Kumar Beherdalai BAHI, MAHI 1003(Hill Top Degree College, Mohana)
47 Mr. Santosh Kumar Nanda BAPS, MAPS 1003(Hill Top Degree College, Mohana)
48 Mr. Jagannath Panda BAPS, MAPS 1003(Hill Top Degree College, Mohana)
49 Dr. Manoranjan Panigrahi BAHI, MAHI 1003(Hill Top Degree College, Mohana)
50 Mr. Bhaskar Charan Nayak BAPS, MAPS 1003(Hill Top Degree College, Mohana)
51 Mr. Upendra Kumar Chatoi BAOD, MAOD 1003(Hill Top Degree College, Mohana)
52 Mr. Manoranjan Baliarsingh BAOD 1003(Hill Top Degree College, Mohana)
53 Mr. Subhra Kanta Mohanty BAOD, MAOD 1003(Hill Top Degree College, Mohana)
54 Mr. Dibyabharati Das BAEC 0204(Jaleswar Womens College, Jaleswar)
55 Mr. Smruti Rekha Raj BAEC 0204(Jaleswar Womens College, Jaleswar)
56 Mr. Shailesh Chandra Pattanayak BAEC 0204(Jaleswar Womens College, Jaleswar)
57 Mr. Ramahari Patnaik BAEG, MAEG 1004(Indira Memorial Degree College, Chandiput)
58 Mr. Narayan Baliarsing BAPS 1004(Indira Memorial Degree College, Chandiput)
59 Dr. Sanyasi Behera BAPS, MAPS 1004(Indira Memorial Degree College, Chandiput)
60 Mr. Purna Chandra Tripathy BAHI, MAHI 1004(Indira Memorial Degree College, Chandiput)